Varovanje podatkov

1. Uvod


Andrej Jakolič s.p., z glavnim sedežem na naslovu Krčevina pri Ptuju 71 A, 2250 Ptuj, matična številka 8244359000, davčna številka: 15703363, (v nadaljevanju: »Andrej Jakolič s.p.«), z namenom varovanja zasebnosti posameznikov svojih storitev (»strank«) in drugih oseb, katerih podatke obdeluje (v nadaljevanju skupaj: »posamezniki«) s temi Pogoji varovanja podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (s spremembami in dopolnitvami) opisuje politiko varovanja osebnih podatkov, navaja vrste, trajanje hrambe, namen in pravice posameznikov v zvezi z osebnimi podatki in njihovo obdelavo in s tem dopolnjuje Pogoje uporabe storitev Andrej Jakolič s.p. Ti Pogoji veljajo za vse primere, ko Andrej Jakolič s.p. nastopa kot upravljavec osebnih podatkov posameznikov.2. Obdelava osebnih podatkov


Andrej Jakolič s.p. osebne podatke posameznikov obdeluje na podlagi zakona, pogodbe, legitimnega interesa in/ali na podlagi prostovoljne privolitve posameznika.


Andrej Jakolič s.p. o strankah za namen izvajanja storitev obdeluje naslednje podatke: ime in priimek za fizične osebe/firmo in organizacijsko obliko za pravne osebe, naslov/sedež posameznika in kontaktno telefonsko številko, na željo posameznika akademski, znanstveni ali strokovni naziv, naslov njegove spletne strani in druge vrste njegovih osebnih stikov, naslov elektronske pošte, davčno številko za fizično osebo ter davčno in matično številko za pravno osebo, naslov za pošiljanje računov, če se razlikuje od stalnega (ulica oz. naselje – številka, poštna številka, mesto), številko transakcijskega računa za posameznike, na podlagi plačila stranke še dodatne podatke, če to želi posameznik in se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb.


Andrej Jakolič s.p. bo osebne podatke navedene v prejšnjem odstavku obdeloval in hranil do popolnega poplačila storitev. V primeru, da tako določa zakonodaja davčnega področja, se nekateri podatki hranijo do poteka 10-letnega roka za hrambo.


Andrej Jakolič s.p. na podlagi izrecnega soglasja posameznikov zbira, hrani, uporablja in segmentira ime in priimek, naslov, kontaktni e-naslov, kontaktno telefonsko številko, številko kupca, prometne podatke, lokacijske podatke, ki niso hkrati prometni podatki, za namen (i) ciljnega obveščanja o ponudbi in ugodnostih za morebitne nove storitve, vendar ne dlje od 10 let, preko SMS in MMS sporočil, e-pošte, pošte, telefona; in/ali (ii) obveščanja o nagradnih igrah, ki jih organizira Andrej Jakolič s.p. ali njegova partnerska podjetja v sodelovanju z Andrej Jakolič s.p., preko SMS in MMS sporočil, e-pošte, pošte, telefona; in/ali (iii) anketiranj v zvezi z zadovoljstvom strank in dodatnimi storitvami Andrej Jakolič s.p. preko SMS in MMS sporočil, e-pošte, pošte, telefona. Andrej Jakolič s.p. v tem odstavku navedene osebne podatke, hrani in uporablja toliko časa, kolikor bo potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki obdelovani oziroma do umika soglasja posameznika.


V legitimnem interesu Andrej Jakolič s.p. je, da osebne podatke posameznikov uporablja z namenom, da izboljša, prilagodi, spremeni, personalizira ali drugače izboljša svoje storitve, za zaznavo in preprečevanje prevar, za izboljšanje varnosti Andrej Jakolič s.p. spletnega mesta, za pošiljanje sporočil, ki bodo posamezniku v korist, ter za analizo učinkovitosti marketinške komunikacije3. Posredovanje podatkov tretjim osebam


Andrej Jakolič s.p. sme, če bo to potrebno za izvajanje pogodbenih obveznosti Andrej Jakolič s.p., posredovati osebne podatke posameznikov zunanjim izvajalcem storitev in dobaviteljem blaga, vključno s povezanimi družbami Andrej Jakolič s.p. Tretje osebe, navedene v tem odstavku, imajo z Andrej Jakolič s.p. sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.4. Pravice posameznikov


V tem členu so povzete pravice, ki jih imajo posamezniki v razmerju do obdelovalca in jih določa veljavna zakonodaja in ti Pogoji. Nekatere izmed pravic obsegajo posebnosti, ki niso vključene v tem povzetku in se nahajajo v Temeljnih zakonskih podlagah. Posameznik ima pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja in ti Pogoji pravico do (a) vpogleda v osebne podatke; (b) popravka osebnih podatkov, (c) izbrisa, (d) omejitve obdelave, (e) nasprotovanje obdelavi za določen namen, (f) prenosljivosti, (g) pritožbe nadzornemu organu, (h) umika soglasja k obdelavi.a) Vpogled

Posameznik ima pravico do potrditve ali se osebni podatki obdelujejo ali ne in v primeru, da se osebni podatki obdelujejo, pravico do vpogleda v osebne podatke, skupaj z določenimi dodatnimi informacijami. Dodatne informacije obsegajo podrobnosti namena obdelave, kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, in prejemnike osebnih podatkov. V primeru, da to ne vpliva na pravice in svoboščine tretjih oseb, bo Andrej Jakolič s.p. posamezniku posredoval kopijo njegovih osebnih podatkov.b) Popravek

Posameznik ima pravico do popravka netočnih osebnih podatkov in, če je to primerno glede na namen obdelave, do dopolnitve nepopolnih podatkov.c) Izbris

V določenih okoliščinah ima posameznik pravico do izbrisa osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja in sicer v primeru, ko (i) osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali se drugače obdelujejo; (ii) posameznik umakne soglasje za obdelavo osebnih podatkov za podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja; (iii) posameznik nasprotuje obdelavi osebnih podatkov za namen neposrednega trženja na podlagi legitimnega interesa obdelovalca; (iv) če obdelava osebnih podatkov poteka brez ustrezne podlage. Ne glede na zahtevo po izbrisu Andrej Jakolič s.p. ni dolžan izbrisati osebnih podatkov, če je obdelava takih osebnih podatkov potrebna za izvrševanje pravice do svobode izražanja in sprejemanja informacij, za zagotavljanje skladnosti s pravnimi obvezami ali v primeru, ko je obdelava potrebna za vzpostavitev, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov.d) Omejitev obdelave

Posameznik ima pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov za podatke, (i) za katere izvršuje pravico do popravka, (ii) ki se obdelujejo brez ustrezne podlage, vendar posameznik zanje ne zahteva izbrisa, (iii) če Andrej Jakolič s.p. osebnih podatkov ne obdeluje za v 2. členu navedene namene, vendar posameznik take podatke potrebuje za vzpostavitev, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov. V navedenih primerih bo Andrej Jakolič s.p. osebne podatke hranil, vendar jih ne bo drugače obdeloval, razen v primeru izrecnega soglasja ali za namene ko je obdelava potrebna za vzpostavitev, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaščito pravic tretje fizične ali pravne osebe ali zaradi razlogov prevladujočega javnega interesa.e) Nasprotovanje obdelavi

Posameznik ima pravico do preprečitve obdelave osebnih podatkov iz razlogov, ki se nanašajo na posameznikove posebne okoliščine, vendar zgolj v primeru, če je podlaga za obdelavo osebnih podatkov obdelava osebnih podatkov za namen izvajanja javnega interesa ali izvajanja javnih pooblastil ali izvajanje javnega interesa Andrej Jakolič s.p. ali tretje osebe. V primeru zahteve po preprečitvi obdelave bo Andrej Jakolič s.p. z obdelavo prenehal, razen v primeru, če izkaže prevladujoč legitimen interes za obdelavo, ki prevlada nad interesi, pravicami ali svoboščinami posameznika oz. je namen obdelave vzpostavitev, izvrševanje ali obramba pravnih zahtevkov. Posameznik ima pravico nasprotovati obdelavi osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. Andrej Jakolič s.p. bo v takem primeru nemudoma prenehal z obdelavo za tak namen. Posameznik ima pravico do preprečitve obdelave osebnih podatkov iz razlogov, ki se nanašajo na posameznikove posebne okoliščine, tudi v primeru obdelave za raziskovalne, znanstvene ali statistične namene, razen v primeru, ko je obdelava potrebna za namen, ki je v javnem interesu.f) Prenosljivost osebnih podatkov

Kadar je podlaga za obdelavo osebnih podatkov izrecno soglasje posameznika ali je obdelava potrebna za izvedbo pogodbenih obveznosti med Andrej Jakolič s.p. in naročnikom ali je v teku postopek za sklenitev take pogodbe, in je v vseh takih primerih obdelava samodejna, ima posameznik pravico prejeti svoje osebne podatke v strukturiranem, običajno uporabljanem formatu, ki je strojno berljiv. Navedena pravica posameznika ne velja v primerih, ko bi izvršitev take pravice posegala v pravice in svoboščine tretjih oseb.g) Pritožba nadzornemu organu

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo nadzornemu organu za področje varovanja osebnih podatkov v državi EU, kjer ima posameznik stalno prebivališče, zaposlitev ali organu države, kjer zatrjuje kršitev.h) Umik izrecnega soglasja k obdelavi osebnih podatkov

Posameznik ima v primeru, ko je podlaga za obdelavo osebnih podatkov izrecno soglasje takega posameznika, pravico kadarkoli umakniti tako soglasje. Umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred umikom, prav tako pa ne vpliva na veljavnost izrecnega soglasja za obdelavo osebnih podatkov.5. Pravne osebe


Stranka, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik ali druga organizacija, ki v svojem imenu posluje z Andrej Jakolič s.p.om, dejanski posameznik storitev pa je član take organizacija oz. storitve uporablja na podlagi pooblastila take organizacije (v nadaljevanju: “organizacija”), je dolžan ob pričetku poslovanje z Andrej Jakolič s.p.om obvestiti vse posameznike, ki uporabljajo Andrej Jakolič s.p. storitve o teh Pravilih in za katere namene bodo Andrej Jakolič s.p. in njihovi pogodbeni obdelovalci obdelovali njihove osebne podatke. Organizacija, ki je z Andrej Jakolič s.p. sklenila pogodbo za izvajanje storitev, in če je to potrebno, je dolžna zagotoviti vsa potrebna privoljenja posameznikov, ki pri njej uporabljajo Andrej Jakolič s.p. storitve in jih Andrej Jakolič s.p. potrebuje za obdelavo osebnih podatkov pri izpolnjevanju pogodbe. Organizacija je tako dolžna zagotoviti privoljenje posameznika, ki pri stranki uporablja Andrej Jakolič s.p. storitve za pošiljanje nekaterih osebnih podatkov posameznika k organizaciji, obdelavo prometnih podatkov in lokacijskih podatkov, ki niso hkrati prometni podatki in so potrebni za izvajanje dodatnih storitev ter vsa druga potrebna privoljenja. Organizacija, ki je stranka Andrej Jakolič s.p. storitev, zagotavlja Andrej Jakolič s.p. vpogled v vse privolitve posameznikov, ki jih Andrej Jakolič s.p. potrebuje za obdelavo osebnih podatkov.6. Kontaktni podatki za varstvo osebnih podatkov


Kontaktni podatki Andrej Jakolič s.p. za vse zahtevke v zvezi z varstvom pravic posameznikov iz. 4. člena teh Pravil.


E-pošta: info@panntour.si


Naslov: Krčevina pri Ptuju 71 A, 2250 Ptuj, Slovenija.Morebitne spremembe teh Pogojev bodo objavljene na panntour.si


Krčevina pri Ptuju, 1. 4. 2019


Andrej Jakolič s.p.


Panntour tematski izleti po Sloveniji

Veseli nas, ko načrtujemo edinstvene izlete, ki jih prilagodimo tudi po vaših željah!

Kontaktirajte nas!